The Purpose of life is to go toward the freedom and drop all the fears of life. - Upanishdas
About Me
44% of pm use no software, even though PWC found that the use of commercially available PM software increases performance and satisfaction. Follow Tweet

Metrics: Leading Causes of Failed Agile Project Follow Tweet
PMLOGY

Bhagwat Geeta – Chapter 18 : Sanskrit Text

अथाऽष्टादशोऽध्यायः |   मोक्षसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच | संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ | त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ BG : 18-1 ॥ श्रीभगवानुवाच | काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः | सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ BG : 18-2 ॥ त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः | यज्ञदानतपःकर्म न…

Bhagwat Geeta – Chapter 04 : Sanskrit Text

अथ चतुर्थोऽध्यायः |   ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः श्रीभगवानुवाच | इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥ BG : 4-1 ॥ एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः | स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ BG : 4-2 ॥ स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः | भक्तोऽसि…

Bhagwat Geeta – Chapter 02 : Sanskrit Text

अथ द्वितीयोऽध्यायः |   साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच | तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ | विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ BG : 2-1 ॥ श्रीभगवानुवाच | कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ | अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ BG : 2-2 ॥ क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते | क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ BG…

Bhagwat Geeta – Chapter 17 : Sanskrit Text

अथ सप्तदशोऽध्यायः |   श्रद्धात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच | ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः | तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ BG : 17-1 ॥ श्रीभगवानुवाच | त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ BG :…

Bhagwat Geeta – Chapter 16 : Sanskrit Text

अथ षोडशोऽध्यायः |   दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच | अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः | दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ BG : 16-1 ॥ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ | दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्‌ ॥ BG : 16-2 ॥ तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ BG :…

Bhagwat Geeta – Chapter 15 : Sanskrit Text

अथ पञ्चदशोऽध्यायः |   पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच | ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ BG : 15-1 ॥ अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः | अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ BG : 15-2 ॥ न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा…

Bhagwat Geeta – Chapter 13 : Sanskrit Text

अथ त्रयोदशोऽध्यायः |   क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः अर्जुन उवाच | प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च | एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ BG : 13-1 ॥ श्रीभगवानुवाच | इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते | एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ BG : 13-2 ॥ क्षेत्रज्ञं…

Bhagwat Geeta – Chapter 12 : Sanskrit Text

अथ द्वादशोऽध्यायः |   भक्तियोगः अर्जुन उवाच | एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते | ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ BG : 12-1 ॥ श्रीभगवानुवाच | मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ BG : 12-2 ॥ ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं…

Bhagwat Geeta – Chapter 14 : Sanskrit Text

अथ चतुर्दशोऽध्यायः |   गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच | परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ BG : 14-1 ॥ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः | सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ BG : 14-2 ॥ मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌…