PMLOGY

Philosophy

Nasadiya Sukta from RigVeda

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् । किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥1॥ There was NO existence then , nor non-existence. No realm of air yet, nor etheric aakasha beyond. What cloaked all, where, by whose Maya? Did…

Understanding the Reality of the World

Understanding the Reality of the World

Understanding the Reality of the World ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ BG:15-1 I am not sure how many of you will be able to recollect this from Bhagwat Geeta Chapter 15. This is the…