PMLOGY

Sanskrit Journey

Nasadiya Sukta from RigVeda

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् । किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥1॥ There was NO existence then , nor non-existence. No realm of air yet, nor etheric aakasha beyond. What cloaked all, where, by whose Maya? Did…

Bhagwat Geeta – Chapter 18 : Sanskrit Text

अथाऽष्टादशोऽध्यायः |   मोक्षसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच | संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ | त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ BG : 18-1 ॥ श्रीभगवानुवाच | काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः | सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ BG : 18-2 ॥ त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः | यज्ञदानतपःकर्म न…

Bhagwat Geeta – Chapter 04 : Sanskrit Text

अथ चतुर्थोऽध्यायः |   ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः श्रीभगवानुवाच | इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥ BG : 4-1 ॥ एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः | स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ BG : 4-2 ॥ स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः | भक्तोऽसि…

Bhagwat Geeta – Chapter 02 : Sanskrit Text

अथ द्वितीयोऽध्यायः |   साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच | तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ | विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ BG : 2-1 ॥ श्रीभगवानुवाच | कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ | अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ BG : 2-2 ॥ क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते | क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ BG…

Bhagwat Geeta – Chapter 17 : Sanskrit Text

अथ सप्तदशोऽध्यायः |   श्रद्धात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच | ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः | तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ BG : 17-1 ॥ श्रीभगवानुवाच | त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ BG :…

Bhagwat Geeta – Chapter 16 : Sanskrit Text

अथ षोडशोऽध्यायः |   दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच | अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः | दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ BG : 16-1 ॥ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ | दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्‌ ॥ BG : 16-2 ॥ तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ BG :…

Bhagwat Geeta – Chapter 15 : Sanskrit Text

अथ पञ्चदशोऽध्यायः |   पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच | ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ BG : 15-1 ॥ अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः | अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ BG : 15-2 ॥ न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा…

Bhagwat Geeta – Chapter 13 : Sanskrit Text

अथ त्रयोदशोऽध्यायः |   क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः अर्जुन उवाच | प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च | एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ BG : 13-1 ॥ श्रीभगवानुवाच | इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते | एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ BG : 13-2 ॥ क्षेत्रज्ञं…

Bhagwat Geeta – Chapter 12 : Sanskrit Text

अथ द्वादशोऽध्यायः |   भक्तियोगः अर्जुन उवाच | एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते | ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ BG : 12-1 ॥ श्रीभगवानुवाच | मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ BG : 12-2 ॥ ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं…

Bhagwat Geeta – Chapter 14 : Sanskrit Text

अथ चतुर्दशोऽध्यायः |   गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच | परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ BG : 14-1 ॥ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः | सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ BG : 14-2 ॥ मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌…

Bhagwat Geeta – Chapter 11 : Sanskrit Text

अथैकादशोऽध्यायः |   विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच | मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ | यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ BG : 11-1 ॥ भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया | त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ BG : 11-2 ॥ एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर | द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम…

Bhagwat Geeta – Chapter 10 : Sanskrit Text

अथ दशमोऽध्यायः |   विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच | भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः | यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया || 10-1|| न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः | अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः || 10-2|| यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌…

Bhagwat Geeta – Chapter 07 : Sanskrit Text

अथ सप्तमोऽध्यायः |   ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच | मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः | असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ BG : 7-1 ॥ ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः | यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ BG : 7-2 ॥ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये | यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति…

Bhagwat Geeta – Chapter 06 : Sanskrit Text

अथ षष्ठोऽध्यायः |   आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच | अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः | स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ BG : 6-1 ॥ यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव | न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥ BG : 6-2 ॥ आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं…

Bhagwat Geeta – Chapter 05 : Sanskrit Text

अथ पञ्चमोऽध्यायः |   संन्यासयोगः अर्जुन उवाच | संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि | यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ BG : 5-1 ॥ श्रीभगवानुवाच | संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ | तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ BG : 5-2 ॥ ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि…

Bhagwat Geeta – Chapter 03 : Sanskrit Text

अथ तृतीयोऽध्यायः |   कर्मयोगः अर्जुन उवाच | ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन | तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ BG : 3-1 ॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे | तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ BG : 3-2 ॥ श्रीभगवानुवाच | लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा…

Bhagwat Geeta – Chapter 09 : Sanskrit Text

अथ नवमोऽध्यायः |   राजविद्याराजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच | इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे | ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ BG : 9-1 ॥ राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ | प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ BG : 9-2 ॥ अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप | अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ BG…

Bhagwat Geeta – Chapter 08 : Sanskrit Text

अथऽष्टमोऽध्यायः |   अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच | किं तद्‌ ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम | अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ BG : 8-1 ॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन | प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ BG : 8-2 ॥ श्रीभगवानुवाच | अक्षरं ब्रह्म परमं…

Bhagwat Geeta – Chapter 01 : Sanskrit Text

|| ॐ श्री परमात्मने नमः || || अथ श्रीमद्भगवद्‌गीता || अथ प्रथमोऽध्यायः | अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच | धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः | मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ BG : 1-1 ॥ सञ्जय उवाच | दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा |…