The Purpose of life is to go toward the freedom and drop all the fears of life. - Upanishdas
About Me
44% of pm use no software, even though PWC found that the use of commercially available PM software increases performance and satisfaction. Follow Tweet

Metrics: Leading Causes of Failed Agile Project Follow Tweet
PMLOGY

Bhagwat Geeta – Chapter 15 : Sanskrit Text

अथ पञ्चदशोऽध्यायः |   पुरुषोत्तमयोगः

श्रीभगवानुवाच |
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ |
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ BG : 15-1 ॥
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः |
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ BG : 15-2 ॥
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा |
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं
असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ BG : 15-3 ॥
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः |
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये |
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ BG : 15-4 ॥
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः |
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ BG : 15-5 ॥
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः |
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ BG : 15-6 ॥
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः |
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ BG : 15-7 ॥
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः |
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ BG : 15-8 ॥
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च |
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ BG : 15-9 ॥
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ |
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ BG : 15-10 ॥
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ |
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ BG : 15-11 ॥
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ |
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ BG : 15-12 ॥
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा |
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ BG : 15-13 ॥
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः |
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ BG : 15-14 ॥
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च |
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥ BG : 15-15 ॥
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च |
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ BG : 15-16 ॥
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युधाहृतः |
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ BG : 15-17 ॥
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः |
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ BG : 15-18 ॥
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ |
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ BG : 15-19 ॥
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ |
एतद्बुद्‌ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ BG : 15-20 ॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः || 15||

Want to add something?

Loading Facebook Comments ...

One thought on “Bhagwat Geeta – Chapter 15 : Sanskrit Text

  1. Pingback: Bhagwat Geeta - Sanskrit Text - PMLOGY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Loading Disqus Comments ...