PMLOGY

Bhagwat Geeta – Chapter 14 : Sanskrit Text

अथ चतुर्दशोऽध्यायः |   गुणत्रयविभागयोगः

श्रीभगवानुवाच |
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ |
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ BG : 14-1 ॥
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः |
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ BG : 14-2 ॥
मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ |
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ BG : 14-3 ॥
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः |
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ BG : 14-4 ॥
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः |
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ BG : 14-5 ॥
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ |
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ BG : 14-6 ॥
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्‌ |
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ BG : 14-7 ॥
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ |
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ BG : 14-8 ॥
सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत |
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ BG : 14-9 ॥
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत |
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ BG : 14-10 ॥
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते |
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ BG : 14-11 ॥
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा |
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ BG : 14-12 ॥
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च |
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ BG : 14-13 ॥
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ |
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ BG : 14-14 ॥
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते |
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ BG : 14-15 ॥
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्‌ |
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ BG : 14-16 ॥
सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च |
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ BG : 14-17 ॥
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः |
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ BG : 14-18 ॥
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति |
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ BG : 14-19 ॥
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ |
जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ BG : 14-20 ॥
अर्जुन उवाच |
कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो |
किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ BG : 14-21 ॥
श्रीभगवानुवाच |
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव |
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ BG : 14-22 ॥
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते |
गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ BG : 14-23 ॥
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः |
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ BG : 14-24 ॥
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः |
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ BG : 14-25 ॥
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते |
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ BG : 14-26 ॥
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च |
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ BG : 14-27 ॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
गुणत्रयविभागय्ओगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः || 14||

Want to add something?

Loading Facebook Comments ...

One thought on “Bhagwat Geeta – Chapter 14 : Sanskrit Text

  1. Pingback: Bhagwat Geeta - Sanskrit Text - PMLOGY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Loading Disqus Comments ...