PMLOGY

Bhagwat Geeta – Chapter 08 : Sanskrit Text

अथऽष्टमोऽध्यायः |   अक्षरब्रह्मयोगः
अर्जुन उवाच |
किं तद्‌ ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम |
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ BG : 8-1 ॥
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन |
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ BG : 8-2 ॥
श्रीभगवानुवाच |
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते |
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ BG : 8-3 ॥
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ |
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ BG : 8-4 ॥
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ |
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ BG : 8-5 ॥
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ |
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ BG : 8-6 ॥
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च |
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयः ॥ BG : 8-7 ॥ ##ओर्##संशयम्
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना |
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ BG : 8-8 ॥
कविं पुराणमनुशासितार-
मणोरणीयंसमनुस्मरेद्यः |
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ BG : 8-9 ॥
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव |
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ BG : 8-10 ॥
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः |
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ BG : 8-11 ॥
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च |
मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ BG : 8-12 ॥
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ |
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ BG : 8-13 ॥
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः |
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ BG : 8-14 ॥
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ |
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ BG : 8-15 ॥
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन |
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ BG : 8-16 ॥
सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदुः |
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ BG : 8-17 ॥
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे |
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ BG : 8-18 ॥
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते |
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ BG : 8-19 ॥
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः |
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ BG : 8-20 ॥
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ |
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ BG : 8-21 ॥
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया |
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ BG : 8-22 ॥
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः |
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ BG : 8-23 ॥
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ |
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ BG : 8-24 ॥
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ |
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ BG : 8-25 ॥
शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते |
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ BG : 8-26 ॥
नैते सृती पार्थ ज्ञानन्योगी मुह्यति कश्चन |
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ BG : 8-27 ॥
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ |
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥ BG : 8-28 ॥
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः || 8||

Want to add something?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Loading Disqus Comments ...