PMLOGY

Bhagwat Geeta – Chapter 07 : Sanskrit Text

अथ सप्तमोऽध्यायः |   ज्ञानविज्ञानयोगः
श्रीभगवानुवाच |
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः |
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ BG : 7-1 ॥
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः |
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ BG : 7-2 ॥
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये |
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ BG : 7-3 ॥
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च |
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ BG : 7-4 ॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ |
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ BG : 7-5 ॥
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय |
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ BG : 7-6 ॥
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय |
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ BG : 7-7 ॥
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः |
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ BG : 7-8 ॥
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ |
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ BG : 7-9 ॥
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ |
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ BG : 7-10 ॥
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ |
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ BG : 7-11 ॥
ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये |
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ BG : 7-12 ॥
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ |
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ BG : 7-13 ॥
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया |
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ BG : 7-14 ॥
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः |
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ BG : 7-15 ॥
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन |
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ BG : 7-16 ॥
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते |
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ BG : 7-17 ॥
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ |
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ BG : 7-18 ॥
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते |
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ BG : 7-19 ॥
कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः |
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ BG : 7-20 ॥
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति |
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ BG : 7-21 ॥
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते |
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ BG : 7-22 ॥
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ |
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ BG : 7-23 ॥
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः |
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ BG : 7-24 ॥
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः |
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ BG : 7-25 ॥
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन |
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ BG : 7-26 ॥
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत |
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ BG : 7-27 ॥
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ |
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ BG : 7-28 ॥
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये |
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥ BG : 7-29 ॥
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः |
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ BG : 7-30 ॥
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः || 7||

Want to add something?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Loading Disqus Comments ...