The Purpose of life is to go toward the freedom and drop all the fears of life. - Upanishdas
About Me
44% of pm use no software, even though PWC found that the use of commercially available PM software increases performance and satisfaction. Follow Tweet

Metrics: Leading Causes of Failed Agile Project Follow Tweet
PMLOGY

Bhagwat Geeta – Chapter 01 : Sanskrit Text

|| ॐ श्री परमात्मने नमः ||
|| अथ श्रीमद्भगवद्‌गीता ||

अथ प्रथमोऽध्यायः | अर्जुनविषादयोगः
धृतराष्ट्र उवाच |
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः |
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ BG : 1-1 ॥
सञ्जय उवाच |
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा |
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ BG : 1-2 ॥
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ |
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ BG : 1-3 ॥
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि |
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ BG : 1-4 ॥
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ |
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ BG : 1-5 ॥
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ |
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ BG : 1-6 ॥
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम |
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ BG : 1-7 ॥
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः |
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ BG : 1-8 ॥
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः |
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ BG : 1-9 ॥
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ |
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ BG : 1-10 ॥
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः |
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ BG : 1-11 ॥
तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः |
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ BG : 1-12 ॥
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः |
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ BG : 1-13 ॥
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ |
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥ BG : 1-14 ॥
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः |
पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ BG : 1-15 ॥
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः |
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ BG : 1-16 ॥
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः |
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ BG : 1-17 ॥
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते |
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक्‌ ॥ BG : 1-18 ॥
स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ |
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्‌ ॥ BG : 1-19 ॥
अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः |
प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ BG : 1-20 ॥
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते |
अर्जुन उवाच |
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ BG : 1-21 ॥
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्‌ |
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ BG : 1-22 ॥
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः |
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ BG : 1-23 ॥
सञ्जय उवाच |
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत |
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ BG : 1-24 ॥
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ |
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ BG : 1-25 ॥
तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितॄनथ पितामहान्‌ |
आचार्यान्मातुलान्भ्रातॄन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ BG : 1-26 ॥
श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि |
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ BG : 1-27 ॥
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌ |
अर्जुन उवाच |
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ BG : 1-28 ॥
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति |
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ BG : 1-29 ॥
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते |
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ BG : 1-30 ॥
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव |
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ BG : 1-31 ॥
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च |
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ BG : 1-32 ॥
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च |
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ BG : 1-33 ॥
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः |
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ BG : 1-34 ॥
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन |
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ BG : 1-35 ॥
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन |
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ BG : 1-36 ॥
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌ |
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ BG : 1-37 ॥
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः |
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ BG : 1-38 ॥
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ |
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ BG : 1-39 ॥
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः |
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ BG : 1-40 ॥
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः |
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ BG : 1-41 ॥
सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च |
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ BG : 1-42 ॥
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः |
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ BG : 1-43 ॥
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन |
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ BG : 1-44 ॥
अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्‌ |
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ BG : 1-45 ॥
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः |
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ BG : 1-46 ॥
सञ्जय उवाच |
एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ |
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ BG : 1-47 ॥
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः || 1||

Want to add something?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Loading Disqus Comments ...