PMLOGY

Nasadiya Sukta from RigVeda

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् । किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥1॥ There was NO existence then , nor non-existence. No realm of air yet, nor etheric aakasha beyond. What cloaked all, where, by whose Maya? Did…